Savez udruženja organskih proizvođača FBiH nastao je dobrovoljnim udruživanjem udruženja organskih proizvođača, sa teritorije Bosne i Hercegovine, u cilju uspješnijeg rješavanja pitanja vezanih za organsku proizvodnju, međusobnog pomaganja, razmjene iskustava i potrebe povezivanja sa drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi Saveza su:

 • unapređenje poljoprivredne proizvodnje,
 • povezivanje proizvođača i distributera, savjetnika i svih onih koji su zaiunteresirani za razvoj organske proizvodnje i pratećih aktiovnosti te marketing,
 • učlanjenje i saradnja sa sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu,
 • saradnja sa organizacijama potrošača u cilju promocije organske poljoprivrede,
 • priprema i implementacija projekata vezanih za organsku poljoprivredu,
 • zastupanje interesa u institucijama koje odlučuju o kreiranju agrarne politike na nivou BiH, entiteta i kantona

 

Djelatnosti Saveza:

 • organiziranje posjeta u zemlji i inozemstvu, u cilju razmjene iskustava,
 • medijska i druga promocija značaja organske hrane i organskog načina proizvodnje,
 • promocija eko turizma, očuvanje i zaštita životne okoline,
 • edukacija proizvođača i potrošača organskih proizvoda,
 • prikupljanje i distribucija informacija vezanih za sve vidove organske proizvodnje , prerade i distribucije organskih proizvoda u FBiH ,
 • nabavka odgovarajućih brošura, literature i propagandnog materijala.

Našim Građanima, Naš Proizvod! Savez ORGANSKO FBiH